Vihreää politiikkaa A:sta Ö:hön Vihreää politiikkaa A:sta Ö:hön

Mitä mieltä Vihreät ovat...

A

... adoptiosta?

- Adoptiovanhemmuutta tulee tukea nykyistä enemmän, koska näin mahdollisimman moni perhettä vailla oleva lapsi saisi rakastavat vanhemmat. 

... alkoholiverotuksesta?

- Alkoholin käyttöön voidaan parhaiten vaikuttaa saatavuudella ja hinnalla, joten kohtuullisen korkea alkoholin verotus on perusteltu.

...alkuperäiskansaoikeuksista?

- Saamelaiset ovat ainoa EU:n alueella asuva alkuperäiskansa. Suomen on päivitettävä lainsäädäntönsä vastaamaan YK:n alkuperäiskansojen oikeuksien julistusta. Saamelaiskäräjien asemaa on vahvistettava, ja saamelaisten päätäntävalta oman alueensa asioihin sekä oikeus maahan ja perinteisiin elinkeinoihin on turvattava.

... ansiosidonnaisesta työttömyysturvasta?

- Hyvä keino turvata tulotaso työttömyyden kohdatessa. Ansiosidonnainen työttömyysturvan kesto tulisi sitoa suhdannevaihteluihin, sillä siten se vastaisi työttömien aitoa tarvetta.

...autoilusta?

- Liikenteen päästövähennykset ovat välttämättömiä ilmastonmuutoksen torjumiseksi. Henkilöauton käyttöä pitää vähentää erityisesti siellä, missä julkinen liikenne, kävely ja pyöräily ovat toimiva vaihtoehtoja. Kaikki eivät voi luopua omasta autosta. Erilaisilla alueilla tarvitaankin päästövähennysten toteuttamiseen erilaisia ratkaisuja.

... Arktisesta alueesta?

- Arktisen alueen herkkä ja ainutlaatuinen luonto tarvitsee suojelua: pohjoinen jäämeri on yksi maailman vähiten suojelluista meristä. Alueen hyödyntämiselle on asetettava yhteiset reunaehdot.

... armeijasta ja asevelvollisuudesta?

- Asevelvollisuus on uudistettava sukupuolia tasa-arvoisesti kohtelevalla tavalla valikoivan asevelvollisuuden suuntaan. Pitkän aikavälin tavoitteena on asepalveluksen  täysi vapaaehtoisuus.

... autoilusta?

- Auto on monissa tilanteissa ja erityisesti maaseudulla tarpeellinen kulkuväline. Vihreässä Suomessa autoilu näyttäisi kuitenkin toisenlaiselta kuin nykyään. Suurempi osa matkoista taittuisi julkisilla liikennevälineillä siellä missä se on mahdollista ja autot olisivat vähäpäästöisempiä.

... autoverotuksesta?

- Verotuksen porrastus päästöjen mukaan on kannustanut ostamaan vähemmän saastuttavia autoja. Vihreiden veropoliittisessa ohjelmassa ehdotetaan, että 0-päästöiset ja biokaasuajoneuvot vapautetaan ajoneuvo- ja käyttövoimaverosta vuoteen 2025 asti. Muita vähäpäästöisiä sekä yhteiskäyttöautoja tulee suosia vero- ja maksuhelpotuksin.

B

... biopolttoaineista?

- Biopolttoaineet ovat yksi keino torjua ilmastonmuutosta ja vähentää öljyriippuvuutta, kunhan ne on tuotettu kestävästi. Biopolttoaineiden tuotanto ei saa heikentää hiilinieluja, syrjäyttää ruoantuotantoa tai johtaa sademetsien hävittämiseen. Kotimaista biokaasun tuotantoa tulee lisätä, sillä sen potentiaali esimerkiksi maataloudessa on mittava. Lue lisää vihreästä energiavisiosta ja vauhtia pienenergian tuotantoon -paketista. 

E

... eläinkokeista?

- Tarpeetonta testaamista on vähennettävä, ja eläinkokeille on etsittävä korvaavia menetelmiä. Lue lisää eläinlinjoistamme.

... eläintensuojelusta?

- Kaikille eläimille on tarjottava olot, jotka takaavat hyvän, lajityypillisen elämän. Parasta eläinsuojelua on eläinten huonon kohtelun ja eläinsuojelurikosten ennaltaehkäisy. Lue lisää eläinlinjoistamme

... eläkkeistä?

- Eläkeläisköyhyyttä on torjuttava esimerkiksi uudistamalla itsensä työllistäjien ja yrittäjien eläketurvaa sekä varmistamalla kansaneläkkeen ja takuueläkkeen riittävät tasokorotukset. Meidän on samaan aikaan huolehdittava työeläkejärjestelmän kestävyydestä ja sukupolvien välisestä oikeudenmukaisuudesta.

...energiantuotannosta

- Suomen on oltava energiamurroksen edelläkävijä, joka voi myydä ratkaisujaan muulle maailmalle. Uusiutuvien energiamuotojen käyttöönottoa on vauhditettava niin, että fossiiliset polttoaineet käyvät tarpeettomiksi. Energiantuotantoon käytetään esimerkiksi tuulta, kestäviä biopolttoaineita, biokaasua, aurinkoa, hukkalämpöä ja lämpöpumppuja. Lue lisää vihreästä energiavisiosta. 

...esteettömyydestä ja saavutettavuudesta?

- Esteettömyys ja saavutettavuus ovat perusperiaatteita, joihin tulee kiinnittää erityishuomiota päätöksenteossa. Julkisten palveluiden, sähköisten palveluiden ja joukkoliikenteen on oltava lähtökohtaisesti esteettömiä ja kaikkien käytettävissä.

... Euroopan unionista?

- Euroopan unioni on Vihreille ennen kaikkea kansalaistensa yhteisö. Haluamme vahvistaa EU:ta, jotta hyvinvointimme moninaiset edellytykset voidaan turvata myös jatkossa. Lue lisää Euroopan unionin peruskorjausohjelmastamme.

... Euroopan unionin laajentumisesta?

- Olemme olleet aktiivisia unionin laajentumisen edistäjiä. Unionin on perustamissopimuksensa mukaisesti oltava avoin kaikille Euroopan maille, jotka toteuttavat vapauden, demokratian, ihmisoikeuksien kunnioittamisen ja oikeusvaltion periaatteet.

... Euroopan unionin turvallisuus- ja puolustusyhteistyöstä?

- Vihreät kannattavat Euroopan unionin turvallisuus- ja puolustusyhteistyön syventämistä sekä Suomen ja Ruotsin puolustusyhteistyön merkittävää tiivistämistä. Lue lisää Vihreiden ulko- ja turvallisuuspoliittisesta linjapaperista.

F

... feminismistä?

- Vihreät on feministinen puolue, joka edellyttää, että päätöksenteossa arvioidaan päätösten sukupuolivaikutukset ja sosiaaliset vaikutukset. Feminismillä tavoitellaan kaikille vapautta olla oma itsensä ja yhteiskunnan eriarvoisuutta aiheuttavien valtarakenteiden aktiivista purkamista. 

G

... globalisaatiosta?

- Paluuta menneeseen aikaan ei ole, mutta globaali talous tarvitsee reilummat pelisäännöt. Viimeistään talouskriisit osoittavat, että sääntelemättömän maailmankaupan aika on takana. Globalisaatio merkitsee meille myös sitä, että vastuu toisista ulottuu yli valtioiden rajojen.

H

... hedelmöityshoidoista?

- Kuuluvat yhtä lailla naispareille ja itsellisille naisille kuin heteropareillekin.

...hoivapalveluista?

- Jokaisella on oikeus ihmisarvoiseen elämään ja laadukkaaseen hoitoon. Ikääntyneiden ja vammaisten hoivapalvelujen laatua on parannettava. Ympärivuorokautisissa hoitopaikoissa ja kotihoidossa on oltava riittävä ja ammattitaitoinen hoitajamitoitus.

... huumeista?

- Päihdepolitiikan painopistettä on siirrettävä päihdeongelmaisten rankaisemisesta hoitoon ohjaamiseen ja kuntouttamiseen. Apua on saatava mahdollisimman matalalla kynnyksellä.

I

... ilmastonmuutoksesta?

- Ilmastonmuutoksen torjumiseksi päästöjä on vähennettävä nopeasti sekä Suomessa että globaalisti. Vihreät ajavat ilmastonmuutoksen torjuntaa niin, että vähennetään päästöjä, köyhyyttä ja epätasa-arvoa samaan aikaan. Se tarkoittaa politiikkaa, jolla ilmastotoimien kustannukset eivät kaadu heikoimmassa asemassa olevien niskaan tai ihmisille, joilla ei todellisuudessa ole mahdollisuutta valita kestävämpää vaihtoehtoa. Lue lisää Reilun muutoksen ohjelmastamme.

... Itämerestä?

- Itämeren tila on parantunut viimeisten vuosikymmenten aikana, mutta tehtävää on vielä paljon. Erityisesti maatalouden päästöjen vähentämisessä tuloksia ei ole vielä saavutettu, ja maataloustukien kriteerien tulisikin ohjata vähentämään kaikkia päästöjä Itämereen.

J

... julkisista palveluista?

- Huolehdimme palveluiden laadusta. Julkisten palvelujen tarjoamisessa ei ole tärkeintä se, miten ne tuotetaan, vaan niiden vaikutus ihmisten elämänlaatuun, ympäristöön ja yleiseen hyvinvointiin.

K

...kaivoksista

Malmi on yhteistä omaisuuttamme. Kaivostoiminnan riskit muille elinkeinoille ja ympäristölle on minimoitava​. Vihreät kannattaa louhintaveron käyttöönottoa, malmin etsinnän kieltämistä luonnonsuojelualueilla sekä kaivosyhtiöiden vastuuta myös kaivosten sulkemisten jälkeen. Niiden ihmisten mielipidettä on kuunneltava, joiden elämään kaivoshankkeet vaikuttavat.

... kansalaistottelemattomuudesta?

- Väkivallaton ja avoin, epäeettiseen toimintaan kohdistuva kansalaistottelemattomuus on hyväksyttävä vaikuttamisen muoto.

... kansanäänestyksistä?

- Kansalaisten suoria vaikutusmahdollisuuksia on lisättävä sekä kunnissa että koko Suomessa. Kansanäänestyksen lisäksi Vihreät kannattavat kansalaiskysymyksen käyttöönottoa, joka vastaisi kansanedustajan tekemää kirjallista kysymystä.

... kehitysyhteistyömäärärahoista?

- Suomen on kuljettava kohti kehitysavun määrän nostamista YK:n esittämään 0,7 prosenttiin kansantuotteesta. Suomen tulee olla esimerkki siitä, miten rikkaiden maiden panostuksella voitaisiin maailmasta poistaa pahin köyhyys ja taata kaikille lapsille pääsy kouluun.

... kuluttamisesta?

- Hyvinvointi rinnastetaan liian usein vain mahdollisuuteen kuluttaa. Hyvinvointiin tarvitaan kuitenkin kohtuullista elintasoa, merkityksellisiä ihmissuhteita, mielekästä toimintaa ja henkistä hyvinvointia. Tarvitsemme vähemmän roinaa ja enemmän aikaa.

... kuntaliitoksista?

- Pääasia on, etteivät kuntarajat hankaloita ihmisten arkea. Vihreiden mielestä kuntia voidaan yhdistää, jos toimivien palvelujen turvaaminen ja ympäristöystävällinen kaavoitus sitä vaativat.

L

... lapsilisistä?

- Tarvitaan tukemaan lapsiperheitä. Eivät saa jäädä tasoltaan jälkeen yleisestä kustannuskehityksestä.

... lentoverosta?

- Lentäminen on ilmaston kannalta saastuttaviin liikkumisen muoto, mutta silti se nauttii merkittävistä verohelpotuksista. Lentoliikenteen päästöjen vähentämiseksi on tiukennettava päästökauppaa ja otettava käyttöön päästöperustainen lentovero.

...lihansyönnistä?

- Eläintuotteiden tuotanto kuormittaa ympäristöä merkittävästi enemmän kuin kasvipohjaisten elintarvikkeiden tuotanto. Kulutusta tulee ohjata hintojen, viestinnän, lainsäädännön ja julkisten hankintojen kautta kohti kasvispainotteisempaa ruokavaliota. Samaan aikaan tuotantoeläinten hyvinvointia tulee parantaa. Lue lisää vihreiden maatalouspoliittisesta ohjelmasta.

... lukukausimaksuista?

- Puolustamme maksutonta koulutusta. Koulutuksen on oltava kaikille maksutonta peruskoulusta korkeakouluihin - myös EU/ETA-alueen ulkopuolisille opiskelijoille.

... luonnonsuojelusta?

- Ihminen on osa luontoa, ja luonto on osa ihmistä. Luonnon monimuotoisuuden hupeneminen on ilmastonmuutoksen ohella maailman suurin ympäristöongelma. Lue lisää Vihreiden luonnonsuojeluohjelmasta.

M

... maahanmuutosta?

- Suomi tarvitsee maahanmuuttoa. Suomen pitää lisätä laillisia väyliä tulla maahan ja edistää maahanmuuttajien työllistymistä. Kaikille maahanmuuttajille on varmistettava laadukas ja pitkäjänteinen kotoutumiskoulutus.

... maaseudusta?

Ekologisesti kestävä elämäntapa on mahdollinen joka puolella Suomea - haasteet ja ratkaisut ovat vain erilaisia. Lue lisää Reilun muutoksen ohjelmastamme.

... maataloustuista?

- Maatalous voi toimia myös ilmastonmuutoksen ratkaisijana. Tämä onnistuu suuntaamalla Suomen ja EU:n maataloustuet uudelleen kohti kestävää ja kannattavaa maataloutta.

... metsiensuojelusta?

- Metsät ovat tärkeä hiilielu ja koti lukuisille eläin- ja eliölajeille. Metsätalouden menetelmiä on uudistettava, talousmetsiä ennallistettava ja riittävän suuria yhtenäisiä metsäalueita suojeltava.

...mielenterveyspalveluista?

- Mielenterveysongelmien hoitoon on saatava apua mahdollisimman matalalla kynnyksellä. Psykoterapiaan pääsyn on oltava taloudellisesti mahdollista kaikille sitä tarvitseville. Vihreät kannattavat pitkän kuntoutuspsykoterapian rinnalla olevien lyhytterapioiden saatavuuden parantamista. Nuorelle psykoterapian tulee olla maksutonta.

N

... Natosta?

- Vihreät ei näe NATO-jäsenyyttä ajankohtaisena, mutta turvallisuuspoliittisen tilanteen muuttumista on jatkuvasti seurattava.

O

... opintotuesta?

- Lopetetaan opiskelijoiden kyykyttäminen ja annetaan mahdollisuus täysipäiväiseen opiskeluun.

P

... paikallisesta sopimisesta?

- Paikallisen sopimisen laajentamista järjestäytymättömiin työnantajiin olisi selvitettävä. Samalla kuitenkin työntekijäosapuolten oikeuksista ja neuvottelukyvystä tulee huolehtia.

... pakolaisista?

- Suomi on yksi maailman turvallisimmista maista asua ja elää. Samaan aikaan maailmalla on käynnissä pahin pakolaiskriisi sitten toisen maailmansodan. Meidän on kohdeltava oikeudenmukaisesti heitä, jotka täältä hakevat turvaa. Lue lisää vihreästä turvapaikkapolitiikasta.

... perhepolitiikasta?

- Suomalaista perhepolitiikkaa on päivitettävä. Tarvitaan uudistuksia, jotka lisäävät tasa-arvoa perhe- ja lapsiystävällisellä tavalla. Perheet kaipaavat lisää joustavuutta ja valinnanvapautta.

... peruskoulusta?

- Peruskoululla on äärimmäisen tärkeä tehtävä laadukkaan ja maksuttoman koulutuksen tarjoamisessa kaikille. Tarvitsemme peruskoulua vahvistavan uudistuksen, jolla päivitetään 50 vuotta vanhat rakenteet tuleville vuosikymmenille.

...perustulosta?

Sosiaaliturva on uudistettava vastaamaan 2000-luvun yhteiskunnan ja työmarkkinoiden tarpeita. Perustulo vähentäisi köyhyyttä ja torjuisi syrjäytymistä. Se muuttaisi nykyisen pirstaleisen sosiaaliturvajärjestelmän yksinkertaisemmaksi ja oikeudenmukaisemmaksi. Sosiaaliturvan tarkoitus on kannatella ja mahdollistaa, ei kyykyttää.

... päivähoidosta?

- Laadukas varhaiskasvatus kuuluu kaikille. Päivähoitoa tarvitaan myös, jotta vanhemmat voivat käydä töissä tai opiskella. Vihreät kannattaa lasten subjektiivista päivähoito-oikeutta ja maksutonta varhaiskasvatusta.

... pätkätöistä?

- Työelämä on muutoksessa, ja harva voi odottaa työskentelevänsä samassa työpaikassa koko uransa ajan. Määräaikaisia työsuhteita käytetään yhä enemmän, joten on tärkeää varmistaa työntekijöiden yhdenvertainen kohtelu sekä joustava työn ja sosiaaliturvan yhdistäminen. Esimerkiksi määräaikaisessa työsuhteessa olevien yhdenvertaista oikeutta vuosilomaan ja työstä palautumiseen on vahvistettava lomapankin avulla.

... pääomatulojen verotuksesta?

- Ei ole reilua verottaa pääomia selvästi työtuloja kevyemmin. Olemme tukeneet pääomatulojen verotuksen kiristämistä ja muuttamista progressiivisempaan suuntaan. Veropoliittisessa ohjelmassa ehdotetaan, että alle 2 000 euron vuosittaisista pääomatuloista tulisi verovapaita.

... päästökaupasta?

- Päästökauppa on kustannustehokas keino vähentää päästöjä, ja sen tavoitteita on kiristettävä. Kaikki päästöoikeudet tulisi huutokaupata eikä jakaa ilmaiseksi. Lue lisää.

R

...raideliikenteestä?

- Matkustaminen raiteilla on ekologisesti kestävää ja matkailijalle miellyttävää. Raideliikenteeseen on investoitava pitkäjänteisesti yli hallituskausien ulottuvalla investointiohjelmalla. Siirretään runkolinjat raiteille niin kaupunkien välillä kuin kaupunkiseutujen sisälläkin.

... rasismista?

- Emme hyväksy rasismia tai syrjintää millään verukkeella. Yhdistyslakia on muutettava niin, että järjestäytynyt rasismi kielletään, ja rikoslakia niin, että rasistiseen toimintaan osallistuminen säädetään rangaistavaksi. Myös lainsäädännölliset mahdollisuudet puuttua vihapuheeseen on selvitettävä.

...ruuasta?

- Ruoantuotannon ympäristökuormitusta on vähennettävä. Haluamme, että ruokaa tuotetaan ympäristö- ja eläinystävällisesti niin, että tuottajille taataan riittävä toimeentulo. Maatalouden tukia tulee suunnata kohti eettistä ja kestävämpää, vähäpäästöisempää tuotantoa.

S

... seksuaalivähemmistöjen oikeuksista

- Kaikilla ihmisillä on oikeus tasa-arvoon ja yhtäläisiin mahdollisuuksiin huolimatta siitä, sattuuko olemaan esimerkiksi homo tai hetero.  Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen syrjinnän ehkäisyyn on panostettava.

... siviilipalveluksesta?

- Rangaistuksenomaisuus tulisi poistaa ja pituutta edelleen lyhentää. Vihreiden ehdottama siirtyminen valikoivaan asevelvollisuuteen poistaisi siviilipalveluksen.

... sosiaaliturvasta?

- Perustulo kannattelee ihmistä joustavasti eri elämäntilanteissa ja tuo vakaan pohjan toimeentulolle. Sen varassa on helpompi liikkua esimerkiksi palkkatyön, apurahatyön, yrittäjyyden, opiskelun ja perhe-elämän välillä. Lue lisää Vihreiden perustulomallista.

... susista?

- Suomella on vastuu huolehtia uhanalaisesta lajistostaan ja sen suojelutoimista sekä harjoittaa vastuullista suurpetopolitiikkaa. Uhanalaisten suurpetojen kaatolupien myöntäminen on lopetettava. Luvan myöntämiseen on perusteet vain sellaisten yksilöiden kohdalla, jotka muodostavat merkittävän turvallisuus- tai vahinkoriskin.

T

... talouskasvusta?

Vihreän talouspolitiikan tärkeimpänä tavoitteena on ekologinen kestävyys ja sosiaalinen hyvinvointi. Kestävän talouden tavoitteena on turvata ihmisten hyvinvointi ympäristön kantokyvyn rajoissa. Lue lisää talouden ja työllisyyden tiekartasta sekä Reilun muutoksen ohjelmastamme.

... tasa-arvosta?

- Tasa-arvo Suomessa ei ole vielä toteutunut. Esimerkiksi samasta työstä ei työelämässä vielä saa samaa palkkaa. Ihmisiä asetetaan eriarvoiseen asemaan niin luokan, seksuaalisen suuntautumisen, syntyperän, iän, sukupuolen kuin vakaumuksen perusteella.

... tiemaksuista?

Vihreät kannattaa paikannukseen perustuvia tiemaksuja. Autoilua voidaan verottaa enemmän siellä, missä haitat ovat suurimpia ja vaihtoehtoja oman auton käytölle eniten tarjolla. Vastaavasti autoilija joutuisi maksamaan vähemmän silloin, kun haitatkin ovat pienempiä ja auton käyttö monissa tapauksissa välttämätöntä - erityisesti maaseudulla.

... toimeentulotuesta?

- Tarvitaan paikkaamaan tulonsiirtojen jättämiä aukkoja. Toimeentulotuen perusosan maksatus on siirretty tavoitteemme mukaisesti kunnilta Kelan hoidettavaksi. Tuen hakeminen yksinkertaistuu, ja sosiaaliturvasta tulee kattavampi. Sosiaaliturvaa tulee yksinkertaistaa ja siirtyä perustulon suuntaan, mutta viimesijainen toimeentulotuki tarvitaan edelleen sen varmistamiseksi, että kukaan ei putoa turvaverkon ulkopuolelle.

... translaista?

- Translain uudistaminen on ensimmäinen ja kiireellisin askel sukupuolivähemmistöihin kohdistuvan syrjinnän poistamisessa. Lue askeleet translain uudistamiseksi.

... tuloeroista?

- Tuloeroja pitää kaventaa. Hyvä verojärjestelmä tähtää verojen keräämisen lisäksi tuloerojen kaventamiseen ja ympäristövastuun kantamiseen. Myös varallisuuserojen kasvuun on puututtava. Lue lisää verolinjoistamme.

... turkistarhauksesta?

- Turkistarhauksesta on luovuttava mahdollisimman ripeällä aikataululla. Siirtymäkaudella vielä tarhattavien eläinten hyvinvointia tulee parantaa nykyisestä ja tarhojen valvontaa tiukentaa. Lue lisää eläinlinjoistamme.

... turpeen poltosta?

- Turpeen energiakäyttö on lopetettava. On siirryttävä pois fossiilisen energian käytöstä kohti paikallista ja uusiutuvaa energiaa. Samaan aikaan on tuettava turvetuotannosta luopuvia täydentämään osaamistaan ja työllistymään uudelleen.

... tuulivoimasta?

Tuulivoimaa tarvitaan runsaasti fossiilisista polttoaineista luopumiseksi. Suomella on valtava potentiaali tuottaa tuulivoimaa sekä maalla että merellä. Tuulivoiman hinta on viime vuosina jatkuvasti laskenut, ja se on yksi kannattavimmista uuden energiantuotannon muodoista. Lue lisää vihreästä energiavisiosta

... työllisyydestä?

- Vihreiden mielestä Suomi tarvitsee ratkaisuja, jotka nostavat ihmisiä työhön. Erityisen tärkeää on purkaa kannustinloukkuja, jotka haittaavat työllistymistä.

U

... uraanikaivoksista?

- Uraanikaivosten perustamista takaoven kautta ei pidä sallia. Näin on käynyt esimerkiksi Sotkamon Talvivaarassa Terrafamen kaivokselle, jonka alkuperäinen lupa on haettu muuhun kaivostoimintaan, mutta jota nyt ollaan laajentamassa uraanin talteenottoon.

V

... vanhustenhoidosta?

- Vanhuus ei ole sairaus, vaan elämänvaihe, jossa ihmisten aktiivisuutta ja omatoimisuutta tulee tukea. On varmistettava, että vanhuspalveluiden järjestämisessä otetaan aina huomioon ihmisen oma tahto.

... vammaisten oikeuksista?

- Suomi allekirjoitti YK:n yleissopimuksen vammaisten henkilöiden oikeuksista ja sopimuksen valinnaisen pöytäkirjan maaliskuussa 2007 ja ratifioi sen kesäkuussa 2016. Tätä sopimusta on noudatettava, ja vammaisten ihmisten oikeudet on huomioitava kaikessa toiminnassa. Yhteiskunnan tulee mukautua ihmisten erilaisiin tarpeisiin, ei päinvastoin. 

... vanhemmuuden kustannuksista ja vanhempainvapaista?

- Kustannusten epätasa-arvoinen jakautuminen aiheuttaa nuorten naisten syrjintää työmarkkinoilla. Vanhemmuuden kustannukset on jaettava tasan kaikkien työnantajien kesken ja perhevapaajärjestelmä on uudistettava niin, että vapaat jakautuvat tasaisemmin molempien vanhempien kesken. Vihreät kannattavat myös isovanhemmille varattua mahdollisuutta isovanhemmanvapaaseen.

... veroista?

- Verotuksen painopistettä on kohdennettava työn ja yrittämisen verottamisesta esimerkiksi ympäristöä saastuttavan toiminnan ja suurten omaisuuksien verottamiseen. Veronkorotuksia on kompensoitava pienituloisille ja kokonaisverotuksen oikeudenmukainen progressio varmistettava.

Y

... ydinvoimasta?

- Ilmastonmuutoksen torjumiseksi Vihreät suhtautuu avoimesti kaikkeen vähäpäästöisen ja ympäristöystävällisen teknologian tutkimukseen ja kehittämiseen. Viimeisimmät Suomessa tehdyt ydinvoimahankkeet ovat olleet hitaita ja ongelmallisia. Sellaisia emme halua lisää.

... ympäristöveroista?

- Verotuksen painopistettä tulee siirtää työn verotuksesta päästöjen, luonnonvarojen kuluttamisen ja omistamisen verotukseen. Samalla on huolehdittava verotuksen säilymisestä voimakkaan progressiivisena. Muutoksen on oltava reilu, eli köyhyyttä ja epätasa-arvoa on vähennettävä samaan aikaan.

...yrittäjyydestä?

- Tulevaisuuden reilu yhteiskunta tarvitsee uusia yrittäjiä ja työnantajia. Yrittämisen esteitä tulee purkaa ja yrittäjäkoulutukseen panostaa. Yrittäjien ja itsensätyöllistäjien sosiaaliturvaa on parannettava.

... yritystuista?

- Vihreät haluaa uudistaa yritystuet siirtämällä painopiste pieniin kasvuhakuisiin yrityksiin sekä tutkimus- ja kehitystoimintaan. Ympäristölle haitallisia suoria tukia ja verotukia on leikattava isolla kädellä.

Ä

...äänestysikärajasta?

Tämän päivän päätöksillä on suuri vaikutus nuoriin, sille he joutuvat elämään päätösten seurausten kanssa pisimpään. Äänioikeuden ja vaalikelpoisuuden ikäraja kaikissa vaaleissa tulee laskea 16 vuoteen ja kansalaisaloitteen tekemisen ikäraja 15 vuoteen.

 

Tämä sivu on viimeksi päivitetty 6.3.2020. Ajantasainen poliittinen ohjelma löytyy tämän linkin takaa.

Jaa sivu: