Työ Työ

Luodaan työtä ja turvaa

Teknologian ja työn murros muuttaa yhteiskunnan perusrakenteita. Tarvitaan vahvaa satsausta koulutukseen ja osaamiseen. Tarvitaan sosiaaliturvan uudistamista. Tarvitaan kunnianhimoista ilmasto- ja ympäristöpolitiikkaa, joka luo uutta työtä ja uusia menestyviä elinkeinoja. Millä tehdään suomalaisen työn tulevaisuus: Uudistamalla työelämää vai säilyttämällä vanhoja rakenteita? Nostamalla ihmisiä työhön vai lannistamalla ja kyykyttämällä?

Näytä luontosi ja äänestä! Valinta on sinun.

Tavoitteeksi on otettava on nostaa työllisyysaste pohjoismaiselle tasolle vähintään 75 prosenttiin ja luoda 100 000 uutta työpaikkaa vuoteen 2023 mennessä. Työttömien syyllistämisen ja työntekijöiden aseman heikentämisen sijaan työelämään pääsyä on helpotettava ja turvaa lisättävä, jotta työelämään mahtuu yhä useampi eikä yhä harvempi.


Tavoitteemme

1. Koulutuksella ja osaamisella turvataan osaava työvoima
2. Helpotetaan työperäistä maahanmuuttoa ja kotoutumista
3. Madalletaan työelämän kynnyksiä
4. Uudistetaan työnhakijan palvelut
5. Julkinen sektori tukemaan talouden uudistumista


1. Koulutuksella ja osaamisella turvataan osaava työvoima

Puute osaavasta työvoimasta jarruttaa jo tällä hetkellä eniten yritysten palkkauspäätöksiä. Satsaamalla koulutukseen ja tutkimukseen voidaan kaikkein parhaiten turvata edellytykset myönteiselle työllisyyden ja tuottavuuden kehitykselle seuraavina vuosikymmeninä.

 • Tehdään miljardin euron panostukset suomalaisen koulutuksen ja tutkimuksen nostamiseen maailman huipulle
 • Ulotetaan koulutuslupaus aina työuran loppuun saakka. Pitkään työelämässä mukana olleille tulee tarjota mahdollisuus päivittää ja uudistaa osaamistaan eläkkeelle asti.

2. Helpotetaan työperäistä maahanmuuttoa ja kotoutumista

Suomi tulee väestön vanhetessa ja syntyvyyden laskiessa tarvitsemaan maahanmuuttajia työmarkkinoille yhä enemmän. Tarvitaan niin työperäisen maahanmuuton helpottamista kuin vahvoja panostuksia kotoutumiseen.

 • Helpotetaan ulkomaalaisten työntekijöiden palkkaamista luopumalla työvoiman saatavuusharkinnasta, nopeuttamalla työlupakäytäntöjä sekä lisäämällä ulkomailla hankitun pätevyyden tunnustamista.
 • Poistetaan EU- ja ETA-alueiden ulkopuolelta tulevien opiskelijoiden lukukausimaksut ja tarjotaan opiskelijoille pysyvä oleskelulupa valmistumisen jälkeen.
 • Poistetaan maahanmuuttajien työllistymisen esteitä sekä nopeutetaan pääsyä kotouttamispalvelujen piiriin.
 • Puretaan turvapaikanhakijoiden työllistymisen esteitä antamalla kaikille hakijoille henkilötunnus ja virallinen henkilöllisyystodistus sekä poistamalla karenssi.
 • Turvapaikanhakijoiden hakeutumista kieli-, ammatti- ja korkeakouluopintoihin tuetaan ja näihin hakeutumiseen annetaan aktiivista ohjausta.

3. Madalletaan työelämän kynnyksiä

Parannetaan työn mahdollisuuksia joustaa yksilön tilanteen mukaan: lasten ollessa pieniä, ikääntyvien vanhempien tarvitessa hoivaa, työkyvyn heikentyessä tai eläkeiän lähestyessä.

 • Helpotetaan mahdollisuutta osa-aikatyöhön, mikä edistää työssä jatkamista sekä ehkäisee työuran päättymistä tai keskeytymistä.
 • Luodaan pysyvät välityömarkkinat ja helpotetaan palkkatuen avulla pitkäaikaistyöttömien, osatyökykyisten, nuorten ja maahanmuuttajien työllistymistä avoimille työmarkkinoille, esimerkiksi paikallisiin yrityksiin ja kolmannelle sektorille.
 • Tehdään työnteosta entistä kannattavampaa. Siirrytään kohti perustuloa, joka takaa perusturvan kaikissa elämäntilanteissa ja jota sen päälle tienatut eurot eivät leikkaa.
 • Parannetaan yrittäjien ja itsensä työllistävien sosiaaliturvaa mm. edistämällä yhdistelmäturvaa, jota voi kerryttää joustavasti sekä palkkatyöstä että yrittäjänä.
 • Tuetaan uusien työpaikkojen syntymistä mikroyrityksiin poistamalla ensimmäisen työntekijän osalta työnantajamaksut ensimmäisen työskentelyvuoden ajan.

4. Uudistetaan työnhakijan palvelut

Räätälöidään palvelut ihmisen elämäntilanteen mukaan. Esimerkiksi päihde- tai mielenterveysongelmista kärsivä voi tarvita ensin rauhaa toipumiseen ennen kuin palaa työmarkkinoille.

 • Uudistetaan työvoimapalveluja tukemaan yksilöllisemmin kunkin työnhakijan tarpeita. Ihminen voi tarvita niin työvoima- kuin sosiaalipalveluja tai koulutusta elämäntilanteensa mukaan.
 • Painotetaan koulutusta ja työttömän omaehtoista aktiivisuutta esimerkiksi vapaaehtoistyössä entistä vahvemmin osana työttömyysjaksoja.
 • Luovutaan nöyryyttäväksi koetuista aktiivisuusehdoista.
 • Varmistetaan tukitoimien tarkoituksenmukaisuus ja estetään niiden väärinkäyttö. Pidetään huoli, että kuntouttavaa työtoimintaa, työkokeilua ja harjoittelua ei käytetä työvoiman korvaajana. Luodaan laadullinen kriteeristö työvoimakoulutuksille ja valmennuksille.
 • Pidetään huolta mielenterveyskuntoutujien ja vammaisten oikeuksista työhön ja palkkaan.

5. Julkinen sektori tukemaan talouden uudistumista

Uudistamalla yritystuet, ottamalla digitalisaation haltuun ja sijoittamalla vihreään talouteen julkinen sektori voi toimia moottorina, joka vauhdittaa talouden uudistumista.

 • Uudistetaan yritystuet siirtämällä painopiste pieniin kasvuhakuisiin yrityksiin sekä tutkimus- ja kehitystoimintaan.
 • Tarjotaan yrityksille palvelut yhden luukun periaatteella.
 • Suunnataan investointeja vähäpäästöiseen energiaan, puhtaaseen teknologiaan, puurakentamiseen, raideliikenteeseen sekä henkilöliikenteen sähköistämiseen.
 • Valjastetaan julkiset hankinnat vauhdittamaan päästöttömään yhteiskuntaan siirtymistä ja edellytetään hankinnoissa vastuullisuutta ja verojen maksamista.
 • Jatketaan julkisten tietovarantojen avaamista ja säädetään julkisia tietojärjestelmiä koskeva avoimien rajapintojen vaatimus.
Jaa sivu: