Köyhyys Köyhyys

Torjutaan köyhyyttä ja eriarvoisuutta

Tasa-arvoisimmat yhteiskunnat ovat onnellisimpia ja parhaiten pärjääviä. Haluamme Suomen, joka päättäväisesti puolustaa yhdenvertaisuutta ja luovuttamatonta ihmisarvoa. Rakennetaanko harvojen Suomea vai kaikkien Suomea, joka kuuluu yhtäläisesti jokaiselle?

Näytä luontosi ja äänestä! Valinta on sinun.


Tavoitteemme

1. Sosiaaliturvan uudistus kohti perustuloa
2. Korjataan sotepalvelut ja torjutaan huono-osaisuutta
3. Eriarvoisuus historiaan
4. Kannetaan globaalia vastuuta


1. Sosiaaliturvan uudistus kohti perustuloa

Päivitetään sosiaaliturva vastaamaan 2000-luvun yhteiskunnan olosuhteisiin. Tarvitsemme sosiaaliturvan pohjaksi eheän ja kattavan turvaverkon, joka ei kyykytä eikä erottele ihmisiä sen mukaan, mikä on heidän kulloinenkin asemansa työmarkkinoilla. Tämän turvaverkon nimi on perustulo. Perustulo on jokaiselle täysi-ikäiselle kuuluva vastikkeeton etuus, joka korvaisi kaikki sitä pienemmät nykyiset tuet.

Perustulo olisi merkittävä parannus pienituloisten ja epävarman toimeentulon varassa olevien asemaan. Se toisi vakaan pohjan toimeentulolle ja eri elämäntilanteiden mukaan joustavan turvan, jonka varassa olisi helpompi liikkua esimerkiksi palkkatyön, yrittäjyyden, opiskelun, apurahatyön ja perhe-elämän välillä.

 • Perustulon tasoksi vihreät esittävät 600 euroa kuukaudessa.
 • Siirrytään perustuloon kahdessa vaiheessa: ensi vaalikaudella puolikas perustulo nykyisen sosiaaliturvan pohjalle, seuraavalla vaalikaudella täysi perustulo.
 • Perustuloa täydentäisivät asumistuki, toimeentulotuki, lapsilisät ja ansiosidonnainen turva. Eläkkeet jäisivät kokonaan perustulo-uudistuksen ulkopuolelle.
 • Perustulon rinnalle tuodaan tiiviit palvelut: tukea tarvitseville tarjotaan palvelutapaamisia. Taataan palvelua tarvitseville henkilökohtainen omavalmentaja ja yksilöllinen palvelusuunnitelma. Kun ihmistä ei uhata nöyryyttäviksi koetuilla aktiivisuusehdoilla tai sosiaaliturvan leikkaamisella, sosiaali- ja työllisyyspalvelujen ammattilaiset voivat keskittyä hänen auttamiseensa.
 • Askeleena perustuloon siirtymistä yhdistetään nykyiset syyperustaiset vähimmäisetuudet yhdeksi perusturvaksi nykyisen työmarkkinatuen tasolle ja korotetaan sitä 50 eurolla.

2. Korjataan sotepalvelut ja torjutaan huono-osaisuutta

On aika palauttaa sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistus perusasioihin: Suomalaisten terveys- ja hyvinvointierot kasvavat. Väestö jakautuu hyvin ja huonosti voiviin. Lastensuojelun piirissä olevien lasten ja nuorten riskit jäädä koulutuksen ja työelämän ulkopuolelle ovat muita suuremmat. Tämä kehitys on pysäytettävä. Se tapahtuu ennen kaikkea vahvistamalla julkisia peruspalveluita, jotta kukaan ei jää palveluiden ulkopuolelle. Lapsiköyhyyden torjuminen on yksi keskeisistä tavoitteista. Ei avata haavoittuvimmassa asemassa olevien palveluja yhä enempää yksityisille markkinoille ja suuryritysten voitontavoittelulle.

Vihreät ovat valmiit viemään sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistuksen maaliin, kunhan sen valuviat korjataan: palvelut yksityisille markkinoille siirtävä markkinamalli hylätään, maakunnille luodaan aito itsehallinto sisältäen verotusoikeuden, rahoitusjärjestelmän ongelmat korjataan ja suurten kaupunkiseutujen erityistarpeet huomioidaan.

 • Oikeus hyvään vanhuuteen on ihmisoikeus. Vanhusten hoivan huutavat puutteet on korjattava. Säädetään lailla hoitajamitoitus, jonka tulee olla vähintään 0,7 hoitajaa hoidettavaa kohti. Vahvistetaan valvontaa, rajoitetaan voitontavoittelua hoivapalveluissa ja luodaan valtakunnallinen hoivahälytysjärjestelmä, jolla työntekijät ja läheiset voivat ilmoittaa turvallisesti ja nimettömästi laiminlyönneistä ja rikkomuksista. Perustetaan vanhusasiainvaltuutetun virka.
 • Säädetään lastensuojeluun sitova henkilöstömitoitus, niin että yhdellä työntekijällä on kerrallaan enintään 25 asiakasta. Korotetaan lastensuojelun jälkihuollon ikäraja 25 vuoteen.
 • Poistetaan terveyskeskusmaksut ja yhdistetään asiakasmaksujen sekä lääke- ja matkakustannusten maksukatot.
 • Taataan ylivelkaantuneille oikeus sosiaaliseen luototukseen ja velkaneuvontaan.
 • Kielletään pikavippien markkinointi.
 • Otetaan tavoitteeksi poistaa asunnottomuus vuoteen 2026 mennessä.
 • Lisätään kohtuuhintaisten asuntojen tuotantoa ja asumisneuvontaa.
 • Parannetaan päihde- ja mielenterveyspalveluiden saatavuutta. Vahvistetaan mielenterveyden hoitotakuuta ja taataan pääsy perustason mielenterveyshoitoon kuukauden sisällä.
 • Parannetaan erityisesti monisairaiden ja vaikeasti diagnosoitavien potilaiden terveydenhoidon saatavuutta. Jokaisella terveysongelmista kärsivällä tulee olla oikeus asianmukaiseen hoitoon.

3. Eriarvoisuus historiaan

Seuraavan hallituksen tulee olla feministinen hallitus, joka purkaa epätasa-arvon rakenteet ja tekee tilaa jokaisen ihmisen oikeudelle olla oma itsensä. On murskattava lasikattoja ja tehtävä loppu rasismista, syrjinnästä ja häirinnästä. On luotava Suomi, jossa ei ole “meitä” ja “heitä”, vaan yhdenvertaisia ihmisiä sukupuoleen, ihonväriin, vammaisuuteen, seksuaaliseen suuntautumiseen tai mihin tahansa inhimilliseen ominaisuuteen katsomatta.

 • Uudistetaan perhevapaat tasa-arvoisemmiksi ja joustavammiksi. Vihreiden perhevapaamallissa molemmille vanhemmille on kiintiöity oma 6 kuukauden vapaa, jonka lisäksi 6 kuukautta vanhemmat voivat jakaa keskenään. Kaikkia perhevapaita voisi pitää osissa ja yhdistää siten joustavasti lastenhoitoa ja osa-aikatyötä: esimerkiksi nostaa puolikasta vanhempainrahaa kaksinkertaisen ajan.
 • Puututaan perusteettomiin palkkaeroihin ja avataan palkkatietoja, jotta palkkaerot tulevat näkyviksi.
 • Puututaan sukupuolittuneeseen väkivaltaan ja nostetaan poliisin, nuorisotoimen ja koulujen resursseja ennaltaehkäistä lapsiin kohdistuvia seksuaalirikoksia. Määritellään suostumuksen puute raiskauksen kriteeriksi.
 • Turvataan vammaisten ihmisten oikeus yhdenvertaiseen, itsenäiseen elämään. Sen perustana ovat esteetön ympäristö ja kommunikaatio, osallisuus, yhdenvertaisuus ja itsemääräämisoikeus. Vammaispalveluihin taataan riittävät resurssit.
 • Translaki on uudistettava vastaamaan perus- ja ihmisoikeuksia. Lopetetaan pakkosterilointi ja otetaan käyttöön sukupuolen juridinen vahvistaminen omalla ilmoituksella. Sukupuolen korjaushoidot tulee erottaa sukupuolen juridisesta vahvistamisesta. Tunnustetaan kolmas sukupuoli ja otetaan käyttöön sukupuoleton henkilötunnus.
 • Kielletään järjestäytynyt rasismi rikoslaissa.
 • Ratifioidaan ILO169-sopimus. Saamelaisia koskeva lainsäädäntö on säädettävä YK:n alkuperäiskansojen oikeuksien sopimuksen mukaiseksi. Saamelaiskäräjien asemaa ja toimintaa on vahvistettava ja oikeus itsemääräämiseen toteutettava.
 • Laillistetaan sijaissynnytys sillä edellytyksellä, että sijaissynnyttäjän osallistuminen hoitoon on vapaaehtoista eikä siihen liity taloudellisen edun hankkimista.

4. Kannetaan globaalia vastuuta

Niin paljon kuin Suomessa onkin tehtävää, emme saa sulkea silmiä ja ovia niiltä, joiden asiat ovat paljon huonommin. Torjutaan äärimmäistä köyhyyttä ja eriarvoisuutta maailmassa.

 • Tehdään Suomesta vihdoin vastuullinen Pohjoismaa: nostetaan kehitysyhteistyön määrärahat YK:ssa määriteltyyn 0,7 prosenttiin bruttokansantulosta.
 • Tuodaan inhimillisyys ja ihmisoikeudet ja oikeussturva takaisin turvapaikkapolitiikkaan. Palautetaan turvapaikanhakijoilta viety oikeusapu. Tuetaan tehokkaasti erityisen haavoittuvassa asemassa olevia ihmisiä, kuten ihmiskaupan uhreja ja seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin ja uskonnollisiin vähemmistöihin kuuluvia.
 • Lisätään turvallisia ja hallittuja reittejä tulla maahan nostamalla pakolaiskiintiö vähintään 3 000:een.
 • Taataan jokaiselle tosiasiallinen mahdollisuus saada perheensä luokseen perheenyhdistämisen kautta. Helpotetaan perheenyhdistämistä poistamalla tulo- ja aikarajat kansainvälistä suojelua saaneilta sekä kohtuullistamalla niitä muille.
 • Taataan paperittomille välttämätön terveydenhuolto ja toimeentulo sekä hätämajoitus.
 • Suomen tulee allekirjoittaa YK:n ydinasekieltosopimus.
 • Kitketään aggressiivinen verosuunnittelu EU:n ja kansainvälisen tason toimilla. Säädetään yritysvastuulaki, joka velvoittaa yrityksiä välttämään ja vähentämään toimintansa kielteisiä ihmisoikeusvaikutuksia.
Jaa sivu: